หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
 
 
 
พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ
 
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข
 
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แบบยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ รักษา บำรุง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
 
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556