ท่านต้องการให้ ทต.คลองลานพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 225 )
35.55%
ด้านการสื่อสาร ( 190 )
30.02%
ด้านสาธารณูปโภค ( 206 )
32.54%
ด้านสาธารณะสุข ( 2 )
0.32%
ด้านเทคโนโลยีในตำบล ( 10 )
1.58%