หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
 
 
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 21 หมู่บ้าน
    คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนประชากร
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะและองค์การโทรศัพท์ที่ใช้ตามสาธารณะมากกว่า 50 แห่ง
 
 
 
 
ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง
ร้านค้า จำนวน 171 แห่ง
 
ปั้มน้ำมัน จำนวน 22 แห่ง
ลานมัน จำนวน 17 แห่ง (ม.1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15)
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
ฟาร์มไก่ จำนวน 1 แห่ง
 
โรงสี จำนวน 20 แห่ง
ฟาร์มหมู จำนวน 1 แห่ง ( หมู่ที่ 4 )