หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
 
 
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 21 หมู่บ้าน
    คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนประชากร
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะและองค์การโทรศัพท์ที่ใช้ตามสาธารณะมากกว่า 50 แห่ง
 
 
 
 
ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง
ร้านค้า จำนวน 171 แห่ง
 
ปั้มน้ำมัน จำนวน 22 แห่ง
ลานมัน จำนวน 17 แห่ง (ม.1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15)
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
ฟาร์มไก่ จำนวน 1 แห่ง
 
โรงสี จำนวน 20 แห่ง
ฟาร์มหมู จำนวน 1 แห่ง ( หมู่ที่ 4 )