หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
   
   
การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
   
การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
   
การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทน
จากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
   
   
การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
   
การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากล รองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
   
การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเป็นเอกภาพครบวงจร และเป็นสากล
   
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ทันสมัยเป็นสากล
 
 
     
   
   
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 

พรมเช็ดเท้าเอนกประสงค์
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556