หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
   
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพานและเกาะกลางถนน รวมทั้งรางระบายน้ำ
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการสำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
   
พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
   
การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
   
การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
 
   
   
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
   
การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
   
การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
   
การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
   
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
 
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
   
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
พัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 
   
   
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
   
การส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
   
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
 
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
พรรณไม้ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน (ดอกผักกาดหินคลองลาน)
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556