หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล คลองลานพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
   
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพานและเกาะกลางถนน รวมทั้งรางระบายน้ำ
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการสำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
   
พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
   
การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
   
การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
 
   
   
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
   
การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
   
การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
   
การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
   
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
 
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
   
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
พัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 
   
   
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
   
การส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
   
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
 
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
พรรณไม้ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน (ดอกผักกาดหินคลองลาน)
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 061-561-6455
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556