หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
   
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพานและเกาะกลางถนนรวมทั้งระบายน้ำ
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
   
พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
   
พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบบชลประทาน
   
การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
 
   
   
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา
   
สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
   
   
การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
 
 
   
   
สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและออกกำลังกาย
   
พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างกลุ่มเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
พรรณไม้ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน (ดอกผักกาดหินคลองลาน)
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556