หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
บุคลากร
 
 


นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ
ปลัดเทศบาล


นางสาวจิตตานันทิ์ สัปทน
รองปลัดเทศบาล
 
 


นายชาตรี จำปีทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายกิตติศักดิ กล่อมเกลา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


--ว่าง--
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


--ว่าง--
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


นายประหยัด พิกุลทอง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางพิรานันท์ เขื่อนหมั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวระเบียบ พูนทรัพย์เสนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวฐนิตา เกตุอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางกุลธิดา ภัทรวารีนนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายกันตินันท์ กรพิทักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ