หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
บุคลากร
 
 


นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ
ปลัดเทศบาล


นางสาวจิตตานันทิ์ สัปทน
รองปลัดเทศบาล
 
 


นายชาตรี จำปีทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายกิตติศักดิ กล่อมเกลา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


--ว่าง--
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางพิรานันท์ เขื่อนหมั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายประหยัด พิกุลทอง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายธนนนท์ สุทธายศ
นิติกรปฏิบัติการ


นายศราวุธ พรหมภักดี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


จ่าสิบเอกกิตติพงษ์ โพธิ์ฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียน


--ว่าง--
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ปง/ชง