หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
 
  สภาพสังคม อยู่กันอย่างพอเพียง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประกอบอาชีพทำไร่ - ทำนา และเลี้ยงสัตว์ มีศาสนาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนในชุมชน
 
 
 
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 26 แห่ง
 
ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง
 
โบสถ์คริสต์ จำนวน 5 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   5 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %  

อัตราการมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค 95 %  
 
 
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 10 แห่ง
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 แห่ง
 
ก.ศ.น. จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน 21 แห่ง
 

ป้อมยามตำรวจ/จุดตรวจ จำนวน 2 แห่ง

หน่วยกู้ภัย จำนวน 1 แห่ง

สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง