หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
 
  สภาพสังคม อยู่กันอย่างพอเพียง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประกอบอาชีพทำไร่ - ทำนา และเลี้ยงสัตว์ มีศาสนาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนในชุมชน
 
 
 
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 26 แห่ง
 
ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง
 
โบสถ์คริสต์ จำนวน 5 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   5 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %  

อัตราการมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค 95 %  
 
 
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 10 แห่ง
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 แห่ง
 
ก.ศ.น. จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน 21 แห่ง
 

ป้อมยามตำรวจ/จุดตรวจ จำนวน 2 แห่ง

หน่วยกู้ภัย จำนวน 1 แห่ง

สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง