เทศบาลตำบล คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ ทต.คลองลานพัฒนา
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 

ใบคำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง


แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)


แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)


แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)


คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำในการอุปโภค/บริโภค

 
   1     (2)