หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 

แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์


แบบคำขอแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพ


การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


หนังสือมอบอำนาจเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ


แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564


หนังสือมอบอำนาจเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


แบบร้องเรียน


แบบคำร้องทุกข์


ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน - ร้องทุกข์

 
  (1)     2