หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 

คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง งานทะเบียนราษฎร


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ร้องทุกข์


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ร้องเรียน


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การชำระภาษีป้าย การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

 
  (1)     2      3