หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล คลองลานพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
นายกเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รองปลัด ทต.
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานกิจการสภา
2. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
   
 
1. ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟ้า
2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานผังเมืองและวิศวกรรม
- งานวิศวกรรม
   
   
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
กองการศึกษา
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบริการ และเผยแพร่วิชาการ
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
- งานพัฒนา และบริหารการศึกษา
- งานธุรการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และพัฒนาบุคลากร
- งานอัตรากำลัง
- งานบริหารงานบุคคลของ พนักงานเทศบาลและพนักงาน จ้าง
- งานบุคลากรของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
- งานธุรการ
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
กองสวัสดิการสังคม
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานธุรการ
   
   
 
1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน