หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
นายกเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
 
รองปลัด ทต.
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
- งานกิจการสภา
- งานส่งเสริมสุขภาพ
2. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
3. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟ้า
2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานผังเมืองและวิศวกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบริการ และเผยแพร่วิชาการ
- งานนิติการ
 
1. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
- งานพัฒนา และบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ