หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  โดยมี นายบรรจง  รุจนยุทธ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวนภารัตน์  บัวเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล  และตัวแทนชุมชนที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะกรรมการคณะต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 90 คน เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ และบุคคลภายนอก ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะกรรมการคณะต่างๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันนำมาซึ่งการทักท้วงจากการตรวจสอบของ สตง. ปปช.     การร้องเรียนหรือการฟ้องร้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการขึ้นได้ในอนาคต

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2563 เวลา 13.28 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X