หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%  
 

          แจ้งแนวทางการชำระภาษี ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2563 นี้ ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  #ลด 90% จ่าย 10% ของยอดภาษี (กรณีเมื่อลดยอดแล้วยอดมากกว่ายอดภาษีเดิมที่เคยชำระปี 2562 ให้ได้รับการบรรเทาภาษีปีแรก 25% ของยอดส่วนต่าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 16.03 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 11 ท่าน