หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
การประกาศใช้และลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมนูญอำเภอคลองลานว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 

          วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอคลองลาน เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน สำนักงานอำเภอคลองลาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลาน สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองลาน กำนันตำบลคลองลานพัฒนา และเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน ได้จัดทำธรรมนูญอำเภอคลองลาน ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลานกล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อประกาศใช้ธรรมนูญอำเภอคลองลานอย่างเป็นทางการ และสร้างกระแสและความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องในการนำธรรมนูญอำเภอคลองลานไปสู่การปฏิบัติจริง

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 16.38 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 22 ท่าน