หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
เลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เมื่อได้้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 15.12 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 37 ท่าน