โครงการ “ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ” (สร้างฝายชะลอน้ำ)  
 

          วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการ“ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ” (สร้างฝายชะลอน้ำ) ณ หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่ – แม่พืช ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  โดยนายบรรจง  รุจนยุทธ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่จากกรมทหารพรานที่ 35 พนักงานเทศบาล และประชาชนหมู่ที่ 8 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเก็บกักน้ำ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยลดการพังทลายของหน้าดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย เพื่อช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15.43 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 13 ท่าน