หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 


นายชัยนุศักดิ์ แก้วฉิมมา
ประธานสภาเทศบาล
 


นายวิเชียร ฤทธิ์ทอง
รองประธานสภาเทศบาล


นางวารี ฤทธิ์อำไพ
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายชัชชัย กัลยาณธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางสุดใจ เปรมเสถียร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายอภิสิทธิ์ จิตชัยเจริญกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายชัยนุศักดิ์ แก้วฉิมมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายวิเชียร ฤทธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางวารี ฤทธิ์อำไพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมจิตร จีระอร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสาวยุพิน ยืนยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสงวน ทองจำปา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2