หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 


นายบุญพุฒ คงขำ
ประธานสภา
 


นายจิตติพล โคตะนนท์
รองประธานสภา


นายชัยญา แมงขุนทด
เลขานุการสภา
 
 


นายชัยนุศักดิ์ แก้วฉิมมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางสาวธัญญลักษณ์ อินทร์จันทร์สุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายประสม ขุมเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายวิเชียร ฤทธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางสุดใจ เปรมเสถียร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางวารี ฤทธิ์อำไพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายสมจิตร จีระอร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายบุญพุฒ คงขำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายชัยญา แมงขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2