หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 


นายชัยนุศักดิ์ แก้วฉิมมา
ประธานสภาเทศบาล
 


นายวิเชียร ฤทธิ์ทอง
รองประธานสภาเทศบาล


นางวารี ฤทธิ์อำไพ
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายชัชชัย กัลยาณธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางสุดใจ เปรมเสถียร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายอภิสิทธิ์ จิตชัยเจริญกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายชัยนุศักดิ์ แก้วฉิมมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายวิเชียร ฤทธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางวารี ฤทธิ์อำไพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมจิตร จีระอร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสาวยุพิน ยืนยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสงวน ทองจำปา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2