หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
     
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนตาบอด ประจำปีการศึกษา 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศ การปิดสถานที่และงดการจัดกิจกรรมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงจากโรคไวรัสโคโรนา [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโร [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์โครงการเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างข [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเด็กแรกเกิด [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเ [ 11 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อกรณีการแพร่ระบ [ 11 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลานเปิดรับนักเรียน [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเ [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 169 
 
   


ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ [ 3 เม.ย. 2563 ]

 
   
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5376-5421 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว997  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5138-5213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1024  [ 31 มี.ค. 2563 ]
 
   
 
วางแผนคืนถิ่น ขุดสระน้ำที่ไร่นา (5 ก.พ. 2563)    อ่าน 769  ตอบ 2  
ขอตำหนิช่างต้อมเรื่องการตอบข้อซักถามการดำเนินโครงการ (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 155  ตอบ 1  
ขอสอบถามการใช้อาคารเอนกประสงค์ (22 ส.ค. 2561)    อ่าน 506  ตอบ 1  
ขอสอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่่เทศบาล (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 1126  ตอบ 4  
 
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชาวไทยภูเขาเผ่า กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 169  
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชาวไทยภูเขาเผ่า ม้ง [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 181  
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชาวไทยภูเขาเผ่า ลีซอ (ลีซู) [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 196  
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 26 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 73  
   
   
กพ 0023.3/ว 1733 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 1735 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว163 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 1 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว162 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง 2 หรือ 4 [ 1 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.5/3232 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว 161 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว 160 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโครวิด 19 [ 1 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.5/3214 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 1 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 1702 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 1 เม.ย. 2563 ]     
กพ0023.5/ว 1676 นวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease : COVID-19 [ 31 มี.ค. 2563 ]     
กพ0023.5/ว 1675 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease : COVID-19 [ 31 มี.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 1317 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ  [ 31 มี.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/3155 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 2 เพื่มเติม ประจำเดือนกุมพาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว 1659 2-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว 1659 2-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว 1659 3-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว 1659 4-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว1657 หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการขอผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  [ 30 มี.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว1656 การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร๋ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 30 มี.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว 1658 1-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 30 มี.ค. 2563 ]     
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
พรรณไม้ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน (ดอกผักกาดหินคลองลาน)
 
 
 

พรมเช็ดเท้าเอนกประสงค์
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.คลองลานพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการสื่อสาร
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านสาธารณะสุข
  ด้านเทคโนโลยีในตำบล
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา