หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
     
   
 
 
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (รอบที่ 2) [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (รอบที่ 1) [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 142 
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์และติวสอบ ภาค ก (ก.พ.) [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ \"มหาดไทยชวนรู้\" ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการจ้างงานประเภทแพ็คสินค้าทางสื่อออนไลน์ [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถ [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนไปเที่ยวสวนนงนุชฟรี 1 เดือน (1-29 กุมภาพันธ์ 2563) [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเ [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 361 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง [ 2 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโย [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ป [ 24 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ข่าว รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งคนไทยไปฝึกงานเทคนิค [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
 
   


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทะเลพัฒนา [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายมออนา [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายมออนา [ 20 ม.ค. 2563 ]

 
   
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว222  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การเตรียมการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว211  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/990-1064 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว218 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว210  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว195 [รายชื่อจังหวัด]  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา สน.บถ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196  [ 21 ม.ค. 2563 ]
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว194 [QR Code]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว185  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว190 [เอกสารแนบ]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว189  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว187  [ 21 ม.ค. 2563 ]
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด กสว. มท 08203/ว177  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) สน.คท. มท 0808.2/806-880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว178  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว176  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0809.3/ว161  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/669-744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส2 สน.คท. มท 0808.2/665-668 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว170  [ 20 ม.ค. 2563 ]
 
   
 
ขอตำหนิช่างต้อมเรื่องการตอบข้อซักถามการดำเนินโครงการ (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 129  ตอบ 1  
ขอสอบถามการใช้อาคารเอนกประสงค์ (22 ส.ค. 2561)    อ่าน 468  ตอบ 1  
ขอสอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่่เทศบาล (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 1072  ตอบ 4  
วางแผนคืนถิ่น ขุดสระน้ำที่ไร่นา (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 698  ตอบ 1  
 
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชาวไทยภูเขาเผ่า กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 151  
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชาวไทยภูเขาเผ่า ม้ง [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 150  
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชาวไทยภูเขาเผ่า ลีซอ (ลีซู) [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 171  
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 26 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
   
   
กพ 0023.3/ว 396 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 22 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 345 แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [ 20 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 349 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 347 ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก [ 20 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 348 ขอส่งรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 346 การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 289 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย X-ray ครั้งที่ 1/2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 290 1-โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 290 2-โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 291 แนวทางการปฏฺบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 288 กฎกระทรวงที่ออกโยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 287 ประกาศการจัดงานประเพณีของจังหวัดกำแพงเพชรและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 275 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 15 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 274 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 15 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 250 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 195 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 199 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ฯ [ 13 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 196 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 194 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดการสวสัดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 189 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไคชตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]   
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
พรรณไม้ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน (ดอกผักกาดหินคลองลาน)
 
 
 

พรมเช็ดเท้าเอนกประสงค์
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.คลองลานพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการสื่อสาร
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านสาธารณะสุข
  ด้านเทคโนโลยีในตำบล
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา