หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
     
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% [ 11 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และ กำหนด วันเวลา สถานทีในการสอบ [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวทันใจ Season 2 ต้านภัย Covid 19 [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น \\\"คุ้มค่า\\\" ใช้ในการบริหารจัดการธนาคารข [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ กรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพ [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปร [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการประกวด \"มิสแกรนด์กำแพงเพชร ประจำปี 2563\&quo [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ วิธีขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ สื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ แผนรองรับสถานการณ์และคำแนะนำด้านสิทธิที่อยู่อาศัยของหน่วยงานสหประช [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
 
   


จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ หม [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วน [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ [ 3 ส.ค. 2563 ]

 
   
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2225 [รายชื่อ]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กจ.  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.7/ว2222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
 
   
 
น้ำประปาไม่ทั่วถึง (9 ก.ค. 2563)    อ่าน 41  ตอบ 1  
วางแผนคืนถิ่น ขุดสระน้ำที่ไร่นา (5 ก.พ. 2563)    อ่าน 1129  ตอบ 2  
ขอตำหนิช่างต้อมเรื่องการตอบข้อซักถามการดำเนินโครงการ (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 196  ตอบ 1  
ขอสอบถามการใช้อาคารเอนกประสงค์ (22 ส.ค. 2561)    อ่าน 554  ตอบ 1  
 
ช่องทางการติดต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
วิธีขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
   
   
กพ 00230.3/ว 3691  ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 3679  การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น KM e-LAAS  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 3678  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 #2 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 3678  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 #1 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3677  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3669  แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3668  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.3/ว 7324  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
กพ 0023.3/ว 3625  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 29 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3626  ขออนุมัติงบกฃาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉอนหรือจำเป็ฯ โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 383  ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2563  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3566  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3567  ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3547  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว23548  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3549  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกท้องถิ่น ค่าปัยจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3550  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3545  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3537  การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3538  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
พรรณไม้ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน (ดอกผักกาดหินคลองลาน)
 
 
 

พรมเช็ดเท้าเอนกประสงค์
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของ ทต.คลองลานพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา