หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
     
   
 
 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ \มหาดไทยชวนรู้\ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำป [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ. [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์ และทันตแพทย์เคลื่อนที่ [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปร [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ วิ่งเพื่อน้อง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำ [ 7 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดปฏิทินการทดสอบภาษอังกฤษ (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ [ 7 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระ [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254 [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ \มหาดไทยชวนรู้\ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
 
   


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กพ. ถ ๘-๐๐๒๗ [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าข้ [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 37 รายกาาร โดยวิธีเฉ [ 20 ม.ค. 2564 ]

 
   
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
   
 
น้ำประปาไม่ทั่วถึง (9 ก.ค. 2563)    อ่าน 133  ตอบ 1  
วางแผนคืนถิ่น ขุดสระน้ำที่ไร่นา (5 ก.พ. 2563)    อ่าน 1258  ตอบ 2  
ขอตำหนิช่างต้อมเรื่องการตอบข้อซักถามการดำเนินโครงการ (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 263  ตอบ 1  
ขอสอบถามการใช้อาคารเอนกประสงค์ (22 ส.ค. 2561)    อ่าน 619  ตอบ 1  
 
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
ช่องทางการติดต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
วิธีขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
   
   
กพ 00230.3/ว 00401 การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องหันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00400 แจ้งมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด้กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00399  เผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00403 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00402 แนวทางการใช้สนามเด็กเ้ล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 00367  แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 00350  โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00351  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/00337 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00336 ขอส่งคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่เทศบาล  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/00339 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 00338 การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00327 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4)  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00323 แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00329 ขอเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00328 แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00331 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00325 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององคืการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00326 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น และหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00324 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
พรรณไม้ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน (ดอกผักกาดหินคลองลาน)
 
 
 

พรมเช็ดเท้าเอนกประสงค์
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของ ทต.คลองลานพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา