หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
     
 
ผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2551  [ 29 ก.ย. 2551 ]   
 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2551  [ 29 ก.ย. 2551 ]   
 
เรียนท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่องกำหนดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ย. 2551 ]   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษ  [ 29 ก.ย. 2551 ]   
 
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประจำปี 2551  [ 29 ก.ย. 2551 ]   
 
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2551  [ 29 ก.ย. 2551 ]   
 
ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอติดตามเร่งรัดให้ อปท.ที่เกี่ยวข้อง  [ 26 ก.ย. 2551 ]   
 
การจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  [ 26 ก.ย. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     1568      1569      1570     (1571)     1572      1573      1574     ....หน้าสุดท้าย >> 1581