หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล คลองลานพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
 
  เดิมพื้นที่ของตำบลคลองลานพัฒนาเป็นป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาชนิด อาทิ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเป็ยอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำและลำคลองหลายสาย ต่อมาได้กลายเป็นป่าสัมปทาน มีการให้ตักน้ำมันยางและทำไม้ ทำให้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้กลายเป็นป่าโปร่ง พื้นที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ทางการเกษตรในช่วงนี้ได้มีราษฏรเริ่มเข้ามาจับจองที่ดินทำกิน โดยอพยพมาจากที่อื่น อาทิ ภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง และเป็นเวลาเดียวกันกับที่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชรเข้ามาตั้ง และจัดพื้นที่ให้แก่ชาวเขาเ เช่น เผ่าเมี่ยน เผ่าม้ง เผ่ามูเซอ การอพยพของราษฏรจึงมีทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ และชาวไทยพื้นราบ จึงมีความแตกต่างในเรื่องภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม แต่ทุกคนก็อยู่กันอย่างเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี อีกทั้งเป็นเขตที่มีชื่อเสียงในด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งยังเป็นแหล่งรวมของประเพณีของชนเผ่าต่างๆ ไว้หลายเผ่ามากมาย จึงนับว่าตำบลคลองลานพัฒนามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ไม่เฉพาะแต่พี่น้องชาวตำบลคลองลานพัฒนาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงคนกำแพงเพชรทั้งจังหวัดซึ่งมีความสำคัญทั้งแง่ของเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของชาวตำบลคลองลานพัฒนา นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคต
 
 
 
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นรูปฟันเฟืองล้อมรอบด้วยวงกลม ความหมาย วงกลมด้านนอก มีคำว่า "เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา" อยู่โค้งรอบในวงกลมด้านบนของฟันเฟือง และคำว่า "อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร" อยู่โค้งรอบในวงกลมด้านล่างของฟันเฟือง ดังนั้น
วงกลม จึงหมายถึง ความสามัคคีของประชาชนตำบลคลองลานพัฒนา
ฟันเฟือง จะประกอบด้วย 13 ฟันเฟือง หมายถึง 13 หมู่บ้าน ซึ่งแต่เดิมนั้นตำบลคลอลานพัฒนา มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ตำบลคลองลานพัฒนาในปัจจุบันประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน
ภายในฟันเฟืองประกอบด้วยรูปมือ 2 มือ อุ้มชูพานรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็หมายถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ซึ่งเป็นกลไก และพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งผลทำให้ การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่งในการบริหารงานอยู่ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากอำเภอคลองลานประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่จำนวน 209,213 ไร่ หรือ 334 ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน  
      ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
      และตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
 
 
 

จำนวนประชากรทั้งหมด 22,541 คน แยกเป็น

เป็นชาย 11,053 คน คิดเป็นร้อยละ 49.04

เป็นหญิง 11,488 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 8,591 ครัวเรือน

ความหนาแน่นเฉลี่ย 67.49 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากรประกอบอาชีพ ดังนี้

ทำไร่ จำนวน 3,500 คน

ทำนา จำนวน 2,181 คน

ค้าขาย จำนวน 1,454 คน

เลี้ยงสัตว์ จำนวน 727 คน

รับจ้าง จำนวน 1,090 คน
 
 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขามีภูเขาล้อมรอบอาณาเขต ด้านทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยเฉพาะด้านตะวันตกเป็นป่า อุดมสมบรูณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารคลองลาน - ลำธารคลองขลุง
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0   คลองลานพัฒนา 17 10 27 1  
1   บ้านคลองลาน 956 985 1,941 1,523
  2   บ้านสวนส้ม 469 452 921 369  
3   บ้านคลองน้ำไหลใต้ 309 326 635 340
  4   บ้านปากคลองลาน 666 663 1,329 457  
5   บ้านท่าข้ามสามัคคี 392 435 827 280
  6   บ้านเลิงกระพงษ์ 363 387 750 325  
7   บ้านใหม่ธงชัย 523 553 1,076 319
  8   บ้านแปลงสี่ - แม่พืช 738 765 1,503 702  
9   บ้านคลองเตย 619 693 1,312 529
  10   บ้านทะเลพัฒนา 360 402 762 295  
11   บ้านโชคชัยพัฒนา 534 545 1,079 327
  12   บ้านมอตะแบก 395 402 797 274  
13   บ้านคลองปลาร้า 625 577 1,202 436
  14   บ้านหนองผักบุ้ง 278 281 559 171  
15   บ้านมอมะรื่น 624 625 1,249 380
  16   บ้านตลาดม้ง 1,454 1,608 3,062 717  
17   บ้านป่าสน 411 431 842 294
  18   บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก 374 376 750 262  
19   บ้านมอมะค่า 241 249 490 157
  20   บ้านมอสำราญ 371 376 747 230  
21   บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ 334 347 681 203
    รวม 11,053 11,488 22,541 8,591
ข้อมูลวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 15.29 น.