หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
 
  เดิมพื้นที่ของตำบลคลองลานพัฒนาเป็นป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาชนิด อาทิ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเป็ยอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำและลำคลองหลายสาย ต่อมาได้กลายเป็นป่าสัมปทาน มีการให้ตักน้ำมันยางและทำไม้ ทำให้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้กลายเป็นป่าโปร่ง พื้นที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ทางการเกษตรในช่วงนี้ได้มีราษฏรเริ่มเข้ามาจับจองที่ดินทำกิน โดยอพยพมาจากที่อื่น อาทิ ภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง และเป็นเวลาเดียวกันกับที่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชรเข้ามาตั้ง และจัดพื้นที่ให้แก่ชาวเขาเ เช่น เผ่าเมี่ยน เผ่าม้ง เผ่ามูเซอ การอพยพของราษฏรจึงมีทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ และชาวไทยพื้นราบ จึงมีความแตกต่างในเรื่องภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม แต่ทุกคนก็อยู่กันอย่างเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี อีกทั้งเป็นเขตที่มีชื่อเสียงในด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งยังเป็นแหล่งรวมของประเพณีของชนเผ่าต่างๆ ไว้หลายเผ่ามากมาย จึงนับว่าตำบลคลองลานพัฒนามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ไม่เฉพาะแต่พี่น้องชาวตำบลคลองลานพัฒนาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงคนกำแพงเพชรทั้งจังหวัดซึ่งมีความสำคัญทั้งแง่ของเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของชาวตำบลคลองลานพัฒนา นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคต
 
 
 
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นรูปฟันเฟืองล้อมรอบด้วยวงกลม ความหมาย วงกลมด้านนอก มีคำว่า "เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา" อยู่โค้งรอบในวงกลมด้านบนของฟันเฟือง และคำว่า "อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร" อยู่โค้งรอบในวงกลมด้านล่างของฟันเฟือง ดังนั้น
วงกลม จึงหมายถึง ความสามัคคีของประชาชนตำบลคลองลานพัฒนา
ฟันเฟือง จะประกอบด้วย 13 ฟันเฟือง หมายถึง 13 หมู่บ้าน ซึ่งแต่เดิมนั้นตำบลคลอลานพัฒนา มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ตำบลคลองลานพัฒนาในปัจจุบันประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน
ภายในฟันเฟืองประกอบด้วยรูปมือ 2 มือ อุ้มชูพานรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็หมายถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ซึ่งเป็นกลไก และพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งผลทำให้ การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่งในการบริหารงานอยู่ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากอำเภอคลองลานประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่จำนวน 209,213 ไร่ หรือ 334 ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน  
      ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
      และตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
 
 
 

จำนวนประชากรทั้งหมด 23,557 คน แยกเป็น

เป็นชาย 11,640 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41

เป็นหญิง 11,917 คน คิดเป็นร้อยละ 50.59

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 8,286 ครัวเรือน

ความหนาแน่นเฉลี่ย 70.53 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากรประกอบอาชีพ ดังนี้

ทำไร่ จำนวน 3,500 คน

ทำนา จำนวน 2,181 คน

ค้าขาย จำนวน 1,454 คน

เลี้ยงสัตว์ จำนวน 727 คน

รับจ้าง จำนวน 1,090 คน
 
 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขามีภูเขาล้อมรอบอาณาเขต ด้านทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยเฉพาะด้านตะวันตกเป็นป่า อุดมสมบรูณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารคลองลาน - ลำธารคลองขลุง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0   คลองลานพัฒนา 355 326 681 1  
1   บ้านคลองลาน 1,006 1,030 2,036 1,499
  2   บ้านสวนส้ม 456 447 903 344  
3   บ้านคลองน้ำไหลใต้ 306 336 642 332
  4   บ้านปากคลองลาน 683 692 1,375 446  
5   บ้านท่าข้ามสามัคคี 404 437 841 274
  6   บ้านเลิงกระพงษ์ 381 399 780 318  
7   บ้านใหม่ธงชัย 523 550 1,073 306
  8   บ้านแปลงสี่ - แม่พืช 750 764 1,514 689  
9   บ้านคลองเตย 654 720 1,374 511
  10   บ้านทะเลพัฒนา 386 406 792 288  
11   บ้านโชคชัยพัฒนา 553 551 1,104 320
  12   บ้านมอตะแบก 386 411 797 272  
13   บ้านคลองปลาร้า 654 579 1,233 410
  14   บ้านหนองผักบุ้ง 285 293 578 165  
15   บ้านมอมะรื่น 611 629 1,240 361
  16   บ้านตลาดม้ง 1,514 1,569 3,083 691  
17   บ้านป่าสน 402 431 833 264
  18   บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก 362 369 731 233  
19   บ้านมอมะค่า 246 249 495 149
  20   บ้านมอสำราญ 375 379 754 222  
21   บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ 348 350 698 191
    รวม 11,640 11,917 23,557 8,286