ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2559 เวลา 14.32 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 177 ท่าน